CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG-MW Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

CEIDG-PN Pełnomocnictwa

CEIDG-POPR Korekta wniosku do CEIDG

CEIDG-RB Informacja o rachunkach bankowych

CEIDG-RD Wykonywana działalność gospodarcza

CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych

CEIDG-ZS Zarządca sukcesyjny

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Wniosek o nadanie numeracji porządkowej nieruchomości

Wniosek-Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Deklaracja gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości mieszane

zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP -28.05.2020

zgłoszenie wyjazdu poza granice RP -28.05.2020

Druk- pełnomocnictwo

Wniosek o udostępnienie danych

wniosek o nadanie numeru PESEL

wniosek o wydanie dowodu osobistego

zgłoszenie pobytu stałego -28.05.2020

zgłoszenie pobytu czasowego -28.05.2020

zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego -28.05.2020

zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego -28.05.2020

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw- budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw- budynki i lokale niemieszkalne

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Dodatek węglowy

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Oświadczenie o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

Wniosek-folia

Wniosek o oszacowanie szkód Gmina Malbork

Usuwanie azbestu:

Wniosek

Informacja RODO

Ocena

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr 26/2026 z dnia 29 marca 2023 r.