Nagranie z V sesji Rady Gminy Malbork z  29.03.2019