Małgorzata Kozikowska

pokój nr 12

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2013

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania:

1) Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego, w tym:
a) przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) wprowadzanie ograniczeń dot. maszyn i urządzeń technicznych uciążliwych dla środowiska naturalnego,
c) ochrona środowiska naturalnego przed odpadami stałymi i ciekłymi, hałasem, zanieczyszczaniem powietrza, zanieczyszczaniem wód odkrytych i podziemnych,
d) przygotowywanie opinii w zakresie ochrony środowiska, na podstawie obowiązujących aktów prawnych,
e) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie.
2) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji Programu priorytetowego „Czyste powietrze" w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo (1/4 etatu, 25%), w szczególności:
a) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
b) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
c) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
d) znajomość dokumentacji programowej i zasad programu,
e) informowanie o Programie i pomoc przy wypełnianiu Wniosków o dofinansowanie;
f) obsługa stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, spełniającego wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;
g) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym minimum jedno w kwartale, minimum cztery spotkania w roku (w sytuacji stanu epidemii dopuszczalne spotkania online);
h) wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie - udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
i) przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina takie realizuje).
j) wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
k) rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia Wniosku o dofinansowanie - rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców programu zachęcających do złożenia wniosku - liczba adresów musi się równać minimum 20% liczby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy w roku, w którym prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny;
l) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚiGW z taką prośbą do Gminy oraz przekazania wzoru ankiety;
m) prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu, w ramach potrzeb Gminy;
n) przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie. Wnioski o dofinansowanie przekazywane do WFOŚiGW przez Gminę powinny zawierać numer nadany przez nią. Data wpływu podpisanego Wniosku o dofinansowanie do kancelarii Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii lub potwierdzona poprzez odbiór przesyłki) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW w rozumieniu Programu;
o) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
3) Gromadzenie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej,
4) Sporządzanie wniosków o uzyskanie środków z funduszy krajowych i zagranicznych,
5) Przygotowywanie informacji i realizacja programów krajowych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych
6) Prowadzenie sprawozdawczości realizowanych projektów europejskich i krajowych
7) Współpraca z ośrodkami informacji europejskiej