Dorota Cielasińska

pokój nr 12

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 12

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania:

1/ gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i w zarząd,

2/ ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3/ organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,

4/ nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5/ komunalizacją gruntów,

6/ prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,

7/ tworzeniem zasobów gruntów na cele zabudowy,

8/ wyposażaniem gruntów w urządzenia komunalne,

9/ zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,

10/ łowiectwem,

11/ zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,

12/ pracowniczymi ogródkami działkowymi,

13/ ochroną gruntów rolnych i leśnych, w tym:

a/ przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,

b/ wyłączanie gruntów z produkcji,

c/ rolniczego wykorzystania gruntów,

d/ rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych i użyźnianie innych gruntów,

14/ przeciwdziałaniem nieformalnemu obrotowi ziemią,

15/ nasiennictwem,

16/ gospodarką wodną i melioracjami.

17/ Przygotowywaniem Gminnych Programów ochrony środowiska uwzględniając:

a) cele ekologiczne,

b) priorytety ekologiczne,

c) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

d) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

18/ Przygotowywaniem i udostępnianiem informacji o środowisku na terenie Gminy i jego ochronie

19/ Dbaniem o zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji strategii rozwoju gminy, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

20/ Dbaniem by reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie zawierał treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywał obraz dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze.

21/ Współpracą ze szkołami w celu kształtowania pozytywnego stosunku dzieci i młodzieży do ochrony środowiska oraz popularyzowania zasad tej ochrony

22/  Ochroną zasobów środowiska - poprzez określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, a także podejmowanie działań służących ich nie przekraczaniu lub przywracaniu -realizowana na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych:

a) szczegółowe zasady ochrony wód

b) szczegółowe zasady gospodarowania złożem kopaliny i związanej z eksploatacją złoża ochrony środowiska

c) szczegółowe zasady ochrony obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych, krajobrazu, zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz drzew, krzewów i zieleni

d) szczegółowe zasady ochrony lasów

e) szczegółowe zasady ochrony dziko występujących zwierząt

f) szczegółowe zasady ochrony zwierząt gospodarskich i domowych

g) szczegółowe zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych

23/ Ochroną powietrza na terenie Gminy

24/ Tworzeniem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

25/ Nadzorem nad utrzymaniem porządku i czystości w gminie.

26/  Przygotowywanie zezwoleń, postanowień i decyzji w sprawach ochrony środowiska, na podstawie obowiązujących aktów prawnych,

27/ Przygotowywaniem opinii w zakresie ochrony środowiska

28/ Przygotowywaniem sprawozdań z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska