AZBEST

Informacji dot. usuwania azbestu na terenie Gminy Malbork

właścicielom nieruchomości z terenu Gminy Malbork udziela się pod nr telefonu:

500-774-367 lub w Urzędzie Gminy, pok. nr 12

ABC AZBESTU

Azbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Zagrożeniem są bardzo małe włókna azbestowe, które przedostają się z powietrzem do płuc i zwykle po kilkunastu latach mogą spowodować szereg chorób płuc z rakiem płuc włącznie.

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

Dnia 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten zastąpiony został przez „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., zmienioną uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. Obowiązujący program krajowy utrzymuje dotychczasowe cele i określa zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu, m. in. na temat zmian legislacyjnych, źródeł finansowania projektów związanych z azbestem można znaleźć na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

Strony internetowe zawierające informacje o azbeście:

I. Ministerstwo Gospodarki:

 www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

2. Baza azbestowa 

www.bazaazbestowa.gov.pl