Analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Gminy

Malbork za 2015r.

 

 

 

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zmianami) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

II. Zagadnienia ogólne.

1.      Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gen. de Gaulle’a 70 82-200 Malbork, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa  została zawarta na okres od 01.07.2013r. do 31.12.2015r.

2.      Wprowadzony został workowy system zbiórki odpadów.

3.      Na terenie  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku przy ul. Gen. de Gaulle’a 70 prowadzony jest gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie nieodpłatnie są odbierane odpady od mieszkańców z terenu Gminy Malbork takie jak: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, metale, papier i tektura, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z remontów i rozbiórek- czysty bez domieszek, gruz ceglany- czysty bez domieszek, leki, chemikalia. Odpady zielone, przez, które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, odpadów kuchennych mieszkańcy zbierają własnych przydomowych kompostownikach lub mogą dostarczać do PSZOKU.

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Malbork nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. W związku z powyższym wszystkie odpady komunalne zmieszane oraz segregowane zebrane z terenu Gminy Malbork  były przekazywane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przy ul. Rokicka 5A 83-110 Tczew.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2015 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3. Liczba mieszkańców.

a)      liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015r. – 4643 osoby,

b)     systemem objęto: 1200 gospodarstw domowych  w tym  13 wydanych  decyzji przez Wójta,

c)     Gminy określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  69 działalności gospodarczych.

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6ust. 1.

W wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych, na podstawie ewidencji ludności stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały objęte systemem wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu gminy.

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Odpady komunalne zebrane z terenu  Gminy Malbork ze wszystkich nieruchomości w roku 2015 wynosiły odpowiednio:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj Odpadu

Masa [Mg]

Sposób zagospodarowania

1

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

932,220

R12

2

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

11,780

przekazane R3

3

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

52,320

przekazane R3

4

15 01 04

Opakowania z metali

0,020

Przekazane R3

5

150107

Opakowania ze szkła

50,140

przekazane R3

6

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

0,040

 

Przekazane R12

7

16 01 03

Zużyte opony

0,160

Przekazane R3

8

17 01 01

Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

29,080

R5

9

17 01 07

Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

7,500

R5

10

20 01 11

Tekstylia

0,080

R12

11

20 01 28

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze

0,120

Przekazane R12

12

20 01 36

Zużyte urządzenia elektrycznie i elektroniczne inne niż wymienione

0,780

Przekazane  R12

13

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

26,440

R3

14

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

0,480

R12

15

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

237,240

D5

Podsumowanie:

1348,400

 

R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych ( kompostowanie lub inne biologiczne procesy przekształcania)

R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

D5- Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)

R11 – Wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych R1-R10

R12 –Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10

R13 – tymczasowe magazynowanie

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano następujące ilości odpadów:

·        15 01 01 opakowania z tektury- 0,3 Mg,

·        15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych- 0,1 Mg

·        15 01 04 Opakowania z metali -0,02Mg,

·        15 01 07 Opakowania ze szkła- 0,3 Mg,

·        15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych- 0,04 Mg,

·        16 01 03 Zużyte opony- 0,2 Mg,

·        17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów- 29,1 Mg,

·        17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06- 7,5 Mg,

·        20 01 11 Tekstylia- 0,1 Mg,

·        20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, leposzdze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 - 0,1 Mg,

·        20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 02 21, 20 01 23, 20 01 35- 0,8 Mg,

·        20 02 01 odpady ulegające biodegradacji- 26,4 Mg,

·        20 03 07 Odpady wielkogabarytowe- 0,5 Mg,

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy.

1)     w roku 2015 na terenie Gminy Malbork wytworzono:

-        odpadów zmieszanych – 932,22 Mg w tym 932,22 Mg poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania.

-        odpady o kodzie 19 12 12 tj. odpady, które otrzymane zostały po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz nienadające się do odzysku- nie spełniające wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska: 193,13 zostały poddanie składowaniu.

2)     Osiągnięte poziomy recyklingu.

                                I.            Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 54,99 %

                             II.            Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szklą, metali, tworzyw sztucznych: 38,60 %.

                           III.            Poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:, 753.951,79 zł

Zaległości za 2015 r. wynoszą 46.588,83 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 758.961,60 zł

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

Kwotę w wysokości 886.054,17 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy oraz obsługę administracyjną.

VI. Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w nieograniczoną ilość worków na odpady komunalne.

Wydano następująca ilość worków :

-        worki zielone- na szkło – 4521 szt.

-        worki niebieskie - na papier i tekturę –3568 szt.

-         worki żółte - na tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe (tj. kartony po mleku, sokach) – 19.784 szt.