Analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Gminy

Malbork za 2014r.

=

 

 

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (j.t. z 2012r. Dz.U.poz.391) jednym z zadań Gminy jest dokonanie

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości

technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

II. Zagadnienia ogólne.

 1. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór

odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. ul. Gen. de Gaulle’a 70 82-200 Malbork, która została wybrana w trybie przetargu

nieograniczonego. Umowa  została zawarta na okres od 01.07.2013r. do 31.12.2015r.

Wprowadzony został workowy system zbiórki odpadów.

3. Na terenie  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku przy

ul. Gen. de Gaulle’a 70 prowadzony jest gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych, gdzie nieodpłatnie są odbierane odpady od mieszkańców z terenu Gminy

Malbork takie jak: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, metale, papier i tektura,

zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z

tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe, odpady z betonu

oraz gruz betonowy z remontów i rozbiórek- czysty bez domieszek, gruz ceglany- czysty bez

domieszek, leki, chemikalia. Odpady zielone, przez, które rozumie się odpady komunalne

stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, odpadów

kuchennych mieszkańcy zbierają własnych przydomowych kompostownikach lub mogą

dostarczać do PSZOKU.

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Malbork nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. W

związku z powyższym wszystkie odpady komunalne zmieszane oraz segregowane zebrane z

terenu Gminy Malbork  były przekazywane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w

Tczewie przy ul. Rokicka 5A 83-110 Tczew.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2014r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z

gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3. Liczba mieszkańców.

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 4603 osoby,

b) systemem objęto: 1221 gospodarstw domowych , zebrano 1200 deklaracji + 21 wydanych

decyzji przez Wójta Gminy określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6

ust. 1.

W wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych, na podstawie ewidencji ludności

stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały objęte systemem

wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu gminy.

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Malbork ze wszystkich nieruchomości w roku 2014 wynosiły odpowiednio:

 

 

 

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj Odpadu

Masa [Mg]

Sposób zagospodarowania

1

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

806,940

R12

2

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

12,320

przekazane R3

3

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

45,500

przekazane R3

4

15 01 04

Opakowania z metali

0,007

Przekazane R5

5

150107

Opakowania ze szkła

55,020

przekazane R3

6

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

0,060

 

Przekazane R12

7

16 01 03

Zużyte opony

0,080

Przekazane R3

8

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

3,100

D5

9

17 01 02

Gruz ceglany

9,220

R5

10

17 01 07

Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

8,280

R5

11

17 02 03

Tworzywa sztuczne

0,020

D5

12

20 01 11

Tekstylia

0,160

D5

13

20 01 34

Baterie i akumulatory

0,009

Przekazane R12

14

20 01 36

Zużyte urządzenia elektrycznie i elektroniczne inne niż wymienione

7,560

Przekazane  R12

15

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

0,20

R3

16

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

4,220

R12

17

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

181,200

D5

Podsumowanie:

1 133,896

 

R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych ( kompostowanie lub inne biologiczne procesy przekształcania)

R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

D5- Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczenie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.)

R11 – Wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych R1-R10

R12 –Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10

R13 – tymczasowe magazynowanie

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano następujące ilości odpadów:

·        15 01 01 opakowania z tektury- 0,1 Mg,

·        15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych- 0,04 Mg

·        15 01 04 Opakowania z metali -0,01 Mg,

·        15 01 07 Opakowania ze szkła- 1,4 Mg,

·        15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych- 01, Mg,

·        16 01 03 Zużyte opony- 0,1 Mg,

·        16 02 016 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15- 3,1 Mg,

·        17 01 02 Gruz ceglany- 9,2 Mg,

·        17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06- 8,3 Mg,

·        17 02 03 Tworzywa sztuczne- 0,02 Mg,

·        20 01 11 Tekstylia- 0,2 Mg,

·        20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33- 0,01 Mg,

·        20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 02 21, 20 01 23, 20 01 35- 7,6 Mg,

·        20 02 01 odpady ulegające biodegradacji- 0,2 Mg,

·        20 03 07 Odpady wielkogabarytowe- 4,2 Mg,

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych

z terenu Gminy.

1) w roku 2014 na terenie Gminy Malbork wytworzono:

- odpadów zmieszanych – 806,94 Mg w tym 806,94 Mg poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania.

-odpady o kodzie 19 12 12 tj. odpady, które otrzymane zostały po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz nienadające się do odzysku- nie spełniające wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska: 194,62 zostały poddanie składowaniu.

2) Osiągnięte poziomy recyklingu.

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 55,4 %

2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów

komunalnych: papieru, szklą, metali, tworzyw sztucznych: 40,9 %.

3. Poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 99,9%

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:, 728.292.47 zł

Zaległości za 2014 r. na 31.12.2014r. wynosi 60.706,68 zł

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 761.211,50 zł

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.:

Kwotę w wysokości 786.870,93 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy oraz obsługę

administracyjną.

VI. Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w nieograniczoną ilość worków na

odpady komunalne.

Wydano następująca ilość worków :

- worki zielone- na szkło – 2.568 szt.

- worki niebieskie - na papier i tekturę –2.796szt

- worki żółte - na tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe (tj.

kartony po mleku, sokach) – 16.039 szt.