Analiza stanu gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie Gminy

Malbork za 2013r.

 

 

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (j.t. z 2012r. Dz.U.poz.391) jednym z zadań Gminy jest dokonanie

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości

technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

II. Zagadnienia ogólne.

1. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie

Gminy Malbork odbywał się na podstawie zawartych umów pomiędzy podmiotem

posiadającym zezwolenie na transport odbiór odpadów komunalnych a właścicielem

nieruchomości.

2. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór

odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. ul. Gen. de Gaulle’a 70 82-200 Malbork, która została wybrana w trybie przetargu

nieograniczonego. Umowa  została zawarta na okres od 01.07.2013r. do 31.12.2015r.

Wprowadzony został workowy system zbiórki odpadów.

3. Na terenie  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku przy

ul. Gen. de Gaulle’a 70 prowadzony jest gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych, gdzie nieodpłatnie są odbierane odpady od mieszkańców z terenu Gminy

Malbork takie jak: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, metale, papier i tektura,

zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, opakowania z

tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, odpady wielkogabarytowe, odpady z betonu

oraz gruz betonowy z remontów i rozbiórek- czysty bez domieszek, gruz ceglany- czysty bez

domieszek, leki, chemikalia. Odpady zielone, przez, które rozumie się odpady komunalne

stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, odpadów

kuchennych mieszkańcy zbierają własnych przydomowych kompostownikach lub mogą

dostarczać do PSZOKU.

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie

gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Malbork nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. W

związku z powyższym wszystkie odpady komunalne zmieszane oraz segregowane zebrane z

terenu Gminy Malbork  były przekazywane do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w

Tczewie przy ul. Rokicka 5A 83-110 Tczew.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2013r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z

gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3. Liczba mieszkańców.

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 4555 osoby,

b) systemem objęto: 1102 gospodarstw domowych , zebrano 1072 deklaracji + 30 wydanych

decyzji przez Wójta Gminy określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6

ust. 1.

W wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych, na podstawie ewidencji ludności

stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały objęte systemem

wywozu i zagospodarowania odpadów z terenu gminy.

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Od wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami tj. od lipca 2013r. na terenie gminy

Odebrano od mieszkańców następujące ilości odpadów:

opakowania z papieru i tektury – 12,4 Mg w tym poddanych recyklingowi 12,4 Mg

opakowania z tworzyw sztucznych – 27,6 Mg w tym poddanych recyklingowi 27,6 Mg

opakowania ze szkła – 28,0 Mg w tym poddanych recyklingowi 28,0 Mg

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano następujące ilości

odpadów:

·         opakowania z tektury- 0,02 Mg,

·         zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażów inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03- 0,1 Mg,

·         Zużyte opony- 0,4 Mg,

·         Odpady wielkogabarytowe- 1,8 Mg,

·         Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27- 0,1 Mg, 

·         Tekstylia- 0,02 Mg,

·         Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06- 6,8 Mg,

·         opakowania ze szkła- 0,2 Mg,

·         baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33- 0,02 Mg,

·         Opakowania z metali- 0,02 Mg

·         lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć- 0,003 Mg,

·         Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 02 21, 20 01 23 i 20 01 35- 0,9 Mg

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych

z terenu Gminy.

1) Od wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami tj. od lipca 2013r. na terenie

gminy wytworzono:

- odpadów zmieszanych – 681,8 Mg w tym 347,1 Mg poddanych składowaniu oraz 334,7 Mg

poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania.

2) Osiągnięte poziomy recyklingu.

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 120,2 %

2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów

komunalnych: papieru, szklą, metali, tworzyw sztucznych: 21,7 %.

3. Poziom recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:, 285.190,73 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013r. 15.891,29 zł

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 378.877,50 zł

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.:

Kwotę w wysokości 328.921,84 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy oraz obsługę

administracyjną.

VI. Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w nieograniczoną ilość worków na

odpady komunalne.

Wydano następująca ilość worków :

- worki zielone- na szkło – 3069 szt

- worki niebieskie - na papier i tekturę –2668 szt

- worki żółte - na tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe (tj.

kartony po mleku, sokach) – 8632 szt