KONTROLA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

   Informujemy, iż od 11.12.2023 r. na terenie gminy Malbork, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469), rozpocznie się kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotyczyć ona będzie posiadania umowy zawartej z firmą asenizacyjną na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadanie rachunków bądź faktur potwierdzających  częstotliwość wywozu w/w nieczystości. Dokumenty te należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Malbork, ul. Ceglana 7 (pok. 12 lub 14, w godz. 8-14). Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

    W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów może być nałożona  kara grzywny, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469).

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Wykaz podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Malbork

Wykaz podmiotów posiadających aktualne zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Malbork