SAMORZĄDY MOF MALBORK-SZTUM

OGŁASZAJĄ NABÓR PROJEKTÓW

do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork Sztum

w ramach niżej wymienionych obszarów tematycznych:

 

 

1      OBSZAR: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH.

2      OBSZAR: WSPIERANIE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ZAPOBIEGANIA RYZYKU ZWIĄZANEMU Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI I KATASTROFAMI, A   TAKŻE ODPORNOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM PODEJŚCIA EKOSYSTEMOWEGO.

3      OBSZAR: WZMACNIANIE OCHRONY I ZACHOWANIA PRZYRODY, RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY, W TYM NA OBSZARACH MIEJSKICH, ORAZ OGRANICZANIE WSZELKICH RODZAJÓW ZANIECZYSZCZENIA.

4       OBSZAR: ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ I WSPIERANIE ODPORNOŚCI SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, ORAZ WSPIERANIE PRZECHODZENIA OD OPIEKI INSTYTUCJONALNEJ DO OPIEKI RODZINNEJ I ŚRODOWISKOWEJ.

 

 • §1. Zasady naboru projektów

 

 1. Projekty zgłoszone do ujęcia w Strategii ZIT mogą dotyczyć wyłącznie wskazanego obszaru tematycznego (priorytetu inwestycyjnego) i muszą być realizowane na terenie MOF Malbork-Sztum.
 2. W celu weryfikacji czy dane przedsięwzięcie wpisuje się w ww. obszar tematyczny (priorytet inwestycyjny) oraz czy może być realizowane w ramach instrumentu ZIT, niezbędne jest zapoznanie się z programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), w tym z warunkami określonymi dla poszczególnych obszarów tematycznych.
 3. Zgodnie z dokumentem opracowanym i zatwierdzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” strategia ZIT może być realizowana wyłącznie poprzez projekty zintegrowane.
 4. Cel oraz zakres rzeczowy zgłaszanego projektu musi być zgodny z zapisami FEP 2021-2027.
 5. Opis efektów zgłaszanego projektu musi być zgodny z zapisami FEP 2021-2027, w tym odnosić się do wskaźników produktu i rezultatu określonych dla obszaru tematycznego (priorytetu inwestycyjnego).
 6. Alokacja środków dofinansowania na realizację projektów w formule ZIT  w MOF Malbork-Sztum w ramach poszczególnych obszarów tematycznych wynosi:

 

1 OBSZAR: WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH: 6 457 136 euro, w tym:

Miasto Malbork: 1 821 357,09 euro

Powiat Malborski: 1 707 395 euro

Miasto i Gmina Nowy Staw: 302 023,90 euro

Gmina Stare Pole: 186 763,15 euro

Gmina Malbork: 191 957,63 euro

Gmina Miłoradz: 132 875,44 euro

Miasto i Gmina Sztum: 1 270 764,37 euro

Powiat Sztumski:  847 176,24 euro

 

2 OBSZAR: WSPIERANIE PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN KLIMATU   I ZAPOBIEGANIA RYZYKU ZWIĄZANEMU Z KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI  I KATASTROFAMI, A TAKŻE ODPORNOŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM PODEJŚCIA EKOSYSTEMOWEGO: 2 283 254 euro, w tym:

Miasto Malbork: 1 060 572,24 euro

Miasto i Gmina Nowy Staw: 175 873,09 euro

Gmina Stare Pole: 108 751,77 euro

Gmina Malbork: 111 776,51 euro

Gmina Miłoradz: 77 373,08 euro

Miasto i Gmina Sztum: 449 344,39 euro

Powiat Sztumski:  299 562,92 euro

3 OBSZAR: WZMACNIANIE OCHRONY I ZACHOWANIA PRZYRODY, RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ORAZ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY, W TYM NA OBSZARACH MIEJSKICH, ORAZ OGRANICZANIE WSZELKICH RODZAJÓW ZANIECZYSZCZENIA: 592 974 euro, w tym:

Miasto Malbork: 275 436,62 euro

Miasto i Gmina Nowy Staw: 45 675,24 euro

Gmina Stare Pole: 28 243,45 euro

Gmina Malbork: 29 028,99 euro

Gmina Miłoradz: 20 094,23 euro

 Miasto i Gmina Sztum: 194 495,47 euro

4 OBSZAR: ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO OPIEKI ZDROWOTNEJ  I WSPIERANIE ODPORNOŚCI SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, ORAZ WSPIERANIE PRZECHODZENIA OD OPIEKI INSTYTUCJONALNEJ DO OPIEKI RODZINNEJ I ŚRODOWISKOWEJ: 1 588 486 euro, w tym:

Miasto Malbork: 737 852,27 euro

Miasto i Gmina Nowy Staw: 122 356,93 euro

Gmina Stare Pole: 75 659,86 euro

Gmina Malbork: 77 764,20 euro

Gmina Miłoradz: 53 829,34 euro

Powiat Sztumski: 521 023,41 euro

 • §3. Sposób składania fiszek projektowych

 

 1. Fiszkę projektu należy sporządzić w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Formularz fiszki projektu musi być opatrzony podpisem osoby upoważnionej do  reprezentowania beneficjenta. Wymaga się dołączenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do  reprezentowania beneficjenta (nie dotyczy jst). W przypadku, gdy formularz fiszki projektu zostanie podpisany przez inne osoby niż uprawnione do reprezentowania beneficjenta, wymaga się złożenia stosownego pełnomocnictwa stanowiącego  integralną część formularza fiszki projektu.
 3. Formularz fiszki projektu wraz z załącznikami należy przesłać w formie skanu podpisanego dokumentu oraz wersję edytowalnego pliku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 14.06.2023.
 4. Formularze złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
 5. W tytule maila należy wpisać: Nabór projektów do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork -Sztum.
 6. Treść fiszki projektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz regulaminie.

 

 • §4. Sposób porozumiewania się z Organizatorami

1 Obszar: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych:

Osoba do kontaktu: Aleksandra Iglińska, tel. 55 642-04-86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2 Obszar: Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego:

Osoba do kontaktu: Marta Borowiec, tel. 55 642-04-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3 Obszar: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia:

Osoba do kontaktu: Marta Borowiec, tel. 55 642-04-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4 Obszar: Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej:

Osoba do kontaktu: Anita Kluczyk-Wąsik, tel. 55 642-04-86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • §5. Kryteria oceny
 1. Wybór projektów nastąpi w oparciu o ocenę kryteriów formalnych i merytorycznych (kryteria dostępu oraz kryteria punktowe).
 2. Niespełnienie chociażby jednego z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie formularza fiszki projektu. Oznacza to, że nie będzie on dalej rozpatrywany.
 3. Formularz fiszki projektu, który pozytywnie przejdzie ocenę formalną podlegać będzie ocenie merytorycznej.
 4. Pierwszym etapem oceny merytorycznej będzie ocena spełnienia kryteriów dostępu. Niespełnienie chociażby  jednego z kryteriów dostępu powoduje odrzucenie formularza fiszki projektu. Oznacza to, że nie będzie on dalej rozpatrywany.
 5. Formularz fiszki projektu, stanowiący załącznik nr 2 (z uwzględnieniem obszaru, którego dotyczy), który pozytywnie przejdzie ocenę w oparciu o kryteria dostępu podlegać będzie ocenie punktowej.
 6. O wyniku naboru decydować będzie suma uzyskanych punktów w ramach kryterium punktowego.
 7. W przypadku projektów o identycznej liczbie punktów oraz pulą alokacji pokrywającą koszty realizacji projektu dla jednego z nich, komisja oceniająca dokona dodatkowej oceny na podstawie doszczegółowienia projektu przez beneficjenta lub odbytych negocjacji.  Ostateczną decyzję o wyborze sposobu dodatkowej oceny oraz projektu do ujęcia w Strategii ZIT podejmie komisja oceniająca.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości komisji oceniającej, co do  treści złożonego formularza fiszki projektu, dokumentem rozstrzygającym niejasności jest FEP 2021-2027 oraz jego szczegółowe zapisy.
 9. W wyniku przeprowadzonego naboru sporządzona zostanie lista projektów dla poszczególnych obszarów tematycznych, rekomendowanych do ujęcia w Strategii ZIT oraz lista projektów rezerwowych.
 10. Umieszczenie propozycji projektu w Strategii ZIT nie oznacza zagwarantowania dofinansowania w ramach ww. programu.
 11. Ostateczna decyzja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację poszczególnych projektów będzie należała do Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 -2027, z uwagi na ustawowy obowiązek zatwierdzenia Strategii ZIT przez Zarząd Województwa.
 12. Kryteria oceny stanowią załącznik nr 3 (z uwzględnieniem obszaru, którego dotyczą) do niniejszego ogłoszenia.

 

 • §6. Postanowienia końcowe
 1. W niniejszym naborze Organizatorzy nie przewidują trybu odwoławczego.
 2. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia stanowią poniższe załączniki:

1)         Załącznik nr 1 - Regulamin naboru projektów.

2)         Załącznik nr 2 - Formularz fiszki projektu w ramach obszaru 1.

3)        Załącznik 2a - Formularz fiszki projektu w ramach obszaru 2.

4)         Załącznik 2b - Formularz fiszki projektu w ramach obszaru 3.

5)        Załącznik 2c - Formularz fiszki projektu w ramach obszaru 4.

6)         Załącznik nr 3 - Kryteria oceny w ramach obszaru 1.

7)         Załącznik nr 3a - Kryteria oceny w ramach obszaru 2.

8)         Załącznik nr 3b - Kryteria oceny w ramach obszaru 3.

9)         Załącznik nr 3c - Kryteria oceny w ramach obszaru 4.

10)     Załącznik nr 4 – Deklaracja wniesienia wkładu własnego.

 

 /-/ Marek Charzewski

Przewodniczący Komitetu Sterującego MOF Malbork-Sztum