Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania
ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i NFOŚiGW
pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Malbork w roku 2021-2022"

Zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork
w roku 2021-2022" polegało na udzieleniu dofinansowania do kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i miejsc do tego nieprzeznaczonych oraz transporcie i unieszkodliwieniu tych wyrobów na wniosek mieszkańca gminy Malbork.

W latach 2021-2022 na terenie Gminy Malbork usunięto eternitowe pokrycia dachu z dwóch posesji, a z dwóch posesji zabrano eternit składowany w miejscu do tego nie przeznaczonym. Łącznie w latach 2021-2022 unieszkodliwiono 9,54 Mg odpadów zawierających azbest.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 6 156,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 4 309,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy Malbork wyniosło 1 847,00 zł.

Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania wynikała z:

  1. „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  2. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Malbork na lata 2008-2032.
  3. Program priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"

4.      Regulaminu konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”