W związku z występowaniem wysoce zjadliwej ptasiej grypy oraz zaliczeniem powiatu malborskiego do obszaru „zagrożonego”, Rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca br. wprowadza się na terenie Gminy Malbork następujące obostrzenia:

 

 • zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 • zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu;
 • nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 • zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 • zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 • zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 • zakazuje się utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 • nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 • nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 • nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • nakazuje się powiadomić właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku choroby drobiu;
 • nakazuje się prowadzić przez osoby utrzymujące drób dzienną ewidencję dotyczącą spadku spożycia paszy i wody, produkcji jaj (nieśności) oraz upadków zwierząt;

 

 

 

Prosimy o stosowanie w/w poleceń. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.