Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Wójt Gminy

Najważniejszą osobą w Gminie Malbork jest Wójt – Pan Marcin Kwiatkowski. Do zakresu zadań Wójta należy reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, koordynowania działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy, udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Do kompetencji Wójta Gminy należy:

  • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierownictwa w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
  • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  • upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.