Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Skarbnik

Nad zasobami finansowymi naszej Gminy czuwa skarbnik – Pani Małgorzata Liszewska.

Do zadań Skarbnika należy:

  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • kierowanie pracą referatu Finansowo – Budżetowego oraz opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom? do dokonywania kontrasygnaty,
  • współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
  • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
  • wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 roku w sprawie prac i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych /Dz.U. Nr 40 poz.174 z późniejszymi zmianami/.

Małgorzata Liszewska – Skarbnik Gminy