Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Kadry

Sesje i komisje nie są obce Pani Magdalenie Wrzochalskiej – podinspektor ds biura rady i kadr. Do jej obowiązków należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne a ponadto prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu a w szczególności: przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznymi stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów, podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji, zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy, prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.

Magdalena Wrzochalska – podinspektor ds biura rady i kadr