Wpisy z miesiąca:

Kategorie

O Gminie Malbork

Położenie

Gmina Malbork jest jedną z 15 gmin wchodzących  w skład Żuław Wiślanych. Te leżące w delcie Wisły urodzajne, rolnicze tereny otaczają słynące z gotyckiego zamku krzyżackiego miasto Malbork. Przez położoną we wschodniej części Województwa Pomorskiego gminę wiodą szlaki komunikacyjne prowadzące nad Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską. Główne atuty Gminy Malbork to czyste powietrze, piękne krajobrazy i serdeczni ludzie.

Oddalona o 59km od Gdańska, Gmina Malbork graniczy z  Gminami: Nowy Staw, Stare Pole, Stary Targ, Sztum, Miłoradz i Lichnowy. W większości, granice wyznaczane są przez koryta rzek: Nogat i Święta.

Pozostałe przebiegają wzdłuż rowów melioracyjnych, linii kolejowych i szos. Gmina Malbork składa się z 17 sołectw: Cisy, Grobelno, Kałdowo Wieś, Kałdowo 2, Kamienica, Kamionka, Kościeleczki, Kraśniewo, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Lasowice Agro Lawi, Nowa Wieś, Pielica, Stogi, Szawałd, Tragamin, Wielbark.

Historia

Gmina Malbork położona jest na obszarze Żuław Wiślanych, które w przeszłości były terenami leśnymi i bagiennymi. Dość licznie występują tu ślady osadnictwa z okresu wczesnej kultury żelaza (okolice Wielbarka), kultury wschodnio-pomorskiej (Lasowice Wielkie) i wpływów rzymskich (Wielbark, okolice Kraśniewa, Lasowic Wielkich i Małych). Na tym terenie osiedlały się także plemiona pruskie (stanowiska w Kraśniewie, Cisach, Lasowicach Wielkich). Był to również obszar kolonizacyjny Polaków z Pomorza. Historia gminy sięga czasów średniowiecza i jest związana z  traktatami łączącymi przeprawy przez Wisłę i Nogat z Malborka do Tczewa oraz z Malborka do Sztumu. Pierwsze trakty powstały, gdy obszar ten należał do pruskiego plemienia Pomezanów.

Istotny zwrot w historii regionu nastąpił z chwilą krzyżackiego podboju, zwłaszcza po przeniesieniu w 1309r. stolicy zakonu z Wenecji do Malborka. Tereny po południowej stronie drogi Malbork- Tczew służyły jako pastwiska dla koni z zamku malborskiego. W pobliżu obecnej wsi Stogi stały zabudowania gospodarcze – stajnie i stodoły. Po północnej stronie lokowano wsie Kamoinka  (1300r.), Szawałd (1352r.) , Kościeleczki (1388r.), Kamienica (koniec XIV wieku), Nowa Wieś (ok. 1400r.). W wyniku pokoju toruńskiego w 1466r. Malbork wszedł w skład Królestwa Polskiego. Utworzono powiat malborski , obejmujący także całe żuławy po wschodniej stronie Wisły. W XVI wieku nastąpiła kolonizacja podmokłych terenów, dokonywana przez holenderskich osadników – Olendrów – jak ich wtedy nazywano. W większości  byli to mennonici – członkowie sekty wyznaniowej założonej w 1563r we Fryzji, akcentując wyrzeczenie się przemocy. Osiedlili się oni głównie w lokowanej wsi Stogi, a także w Kościeleczkach, Kamienicy, Kamionce, Tragaminie i Lasowicach Małych. W okresie reformacji na terenie Gminy pojawili się ewangelicy. Po 1772r. Gmina i miasto Malbork znalazły się w obrębie powiatu malborskiego w Prusach Zachodnich pod panowaniem króla Prus.

Gospodarka

Gmina Malbork na charakter typowo rolniczy, a przemysł jest słabo rozwinięty. Na tym terenie zarejestrowanych jest 356 podmiotów gospodarczych. Prowadzą one działalność między innymi w zakresie usług budowlanych, usług rolniczych, napraw maszyn rolniczych, transportu zarobkowego,  handlu hurtowego, detalicznego i obwoźnego artykułów spożywczych i przemysłowych, mechaniki pojazdowej, blacharstwa oraz lakiernictwa.

Mieszkańcy Gminy znajdują zatrudnienie przede wszystkim w rolnictwie. Na użytki rolne przypada aż 82%
z 10 067 ha powierzchni Gminy. Blisko połowę gruntów użytkowanych jest przez duże spółki rolne, które w sezonie zatrudniają ludność miejscową do prac przy zbiorach.

Pozostałe grunty rolne znajdują się w użytkowaniu rolników indywidualnych. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego w gminie Malbork wynosi 13,7 ha.  Struktura gruntów na terenie gminy kształtuje się następująco:

  • grunty rolne,
  • sady,
  • trwałe użytki zielone,
  • lasy i grunty leśne,
  • pozostałe grunty (osiedlowe, komunikacyjne, wody, nieużytki i inne).

Na obszarze Gminy przeważają gleby wysokich grup bonitacyjnych, ciężkie i bardzo ciężkie mady. W strukturze zasiewów dominują zboża (jęczmień i pszenica) oraz uprawy przemysłowe (buraki cukrowe i rzepak). Rolnicy uprawiają również rośliny strączkowe (groch, fasola szparagowa, bobik) przeznaczone dla przetwórstwa warzywnego oraz zioła.

Inwestycje w Gminie Malbork

Gmina Malbork posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne. Usytuowane są one pomiędzy miastem Malbork a gminą Sztum, wzdłuż drogi krajowej nr 55. Ich powierzchnia wynosi ok. 195 ha i stanowią one własność komunalną Gminy.

Nasze atuty:

  • tanie działki budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Malborka,
  • uregulowane formy prawne i własnościowe,
  • sprzedaż gruntów budowlanych na własność,
  • ulgi podatkowe dla inwestorów,
  • gotowość do negocjacji.

Atrakcje turystyczne

Jedną z atrakcji turystycznych Gminy są zabytkowe cmentarze, które są świadectwem współistnienia ludności trzech wyznań (katolickiego, ewangelickiego i mennonickiego) na tym terenie. Cmentarz mennonicki w Stogach, którego historia sięga XVII wieku jest jednym z najpiękniejszych obiektów tego typu w Europie. Cmentarz jest podzielony na dwie części. W pierwszej była niegdyś kaplica, w drugiej zaś znajduje się część grzebalna będąca  najstarszą jego częścią. Cmentarz obejmuje powierzchnię 2,6 ha i jest bogato zadrzewiony. Zachowało się 260 obramowań grobów ze sztucznego kamienia (mogiły pojedyncze, podwójne i dziecięce), a także 90 nagrobków. jest wśród nich 78 stel, charakterystycznych dla kultury mennonickiej. Na terenie cmentarza rośnie kilka posadzonych na początku XX wieku świerków oraz pomnikowy dąb o odwodzie 440 cm i wysokości 20 metrów. Wiek dębu określa się na 300 lat.  Na terenie gminy znajdują się zabytkowe kościoły m.in. w Szawałdzie i  Lasowicach Wielkich, które powstały na początku XIX wieku.