Wpisy z miesiąca:
Kategorie

Konkurs na stanowisko opiekuna świetlicy w Kościeleczkach i w Cisach.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia

ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – opiekunów  świetlic  w Kościeleczkach i w Cisach
(umowa-zlecenie)

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18 rok życia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie wyższe pedagogiczne, itp)
 7. umiejętność pracy z dziećmi i społecznością lokalną,
 8. kreatywność, pomysłowość, komunikatywność,

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie specjalistyczne, np. studium animatorów kultury, itp
 2. zdolności organizacyjne,
 3. odpowiedzialność i terminowość,
 4. samodzielność,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 7. inne wynikające z przepisów,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • ponadto, o ile istnieją: inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, pok. Nr 11, w godzinach   od 7,00 do 15,00 lub przesłać pocztą z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko opiekuna  świetlicy wiejskiej” w Kościeleczkach lub w Cisach do dnia 24.09.2012 r., do godz. 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia po wyżej określonym okresie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się dnia 26.09.2012

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem nr 556476990

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na strome BIP Urzędu Gminy Malbork: www.ugmalbork.mojbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Malbork ul. Ceglana 7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”