Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok

Wójt Gminy Malbork ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork.

Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W zależności od karty terenu przeznaczone pod zabudowę:
- mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą,
- usługową z uzupełniająca funkcją mieszkaniową
- oraz mieszkaniową z uzupełniająca funkcją usługową.

Uzbrojenie zależne od położenia działki:
- w pełni uzbrojone w wodę, kanalizacje, energię elektryczną i gaz.
- uzbrojone w wodę i energię elektryczną
- uzbrojone w energię elektryczną

Uregulowane formy prawne i własnościowe.
Sprzedaż gruntów budowlanych na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Ponadto dysponujemy terenem, nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni 115 ha, z możliwością wydzielenia gruntu pod konkretną inwestycję.
Teren nieuzbrojony, z zapewnieniem dostępu do wszelkiego rodzaju składników infrastruktury.
Duży potencjał taniej siły roboczej
Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (drogowa i kolejowa)

Gotowość do negocjacji.

Szczegółowe informacje – powierzchnie, funkcje oraz ceny wywoławcze i załącznik graficzny znajdują się na: http://www.ugmalbork.mojbip.pl w zakładce PRZETARGI

Najbliższy przetarg odbędzie się dnia 09 stycznia 2015 r. o godz. 10.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 512-034-481, 55-664-722-501, 55-647-28-07 wew. 16 lub e-mail: budownictwo@gmina.malbork.pl lub na stronie http:\\www.ugmalbork.mojbip.pl

Wykaz działek poniżej:

Przetarg na nieruchomości – ogłoszenie 10.12.2014

Zaprzysiężenie nowego Wójta Gminy Malbork

Dnia 01 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół w Gminie Malbork odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Malbork. W czasie jej trwania ślubowanie złożyli nowo wybrani radni, którzy spośród siebie wybrali Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Ślubowanie złożył także Wójt – Marcin Kwiatkowski.

Pierwszą sesję, do momentu wyboru Przewodniczącego, poprowadziła Pani Elżbieta Wołos. W VII kadencji w obradach Rady Gminy Malbork będzie brało udział sześciu nowych radnych i dziewięć osób z poprzedniego składu Rady. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Wiceprzewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Leszka Wojtaś informacji  z przebiegu prac Komisji i odczytania protokołu. Nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i zostali zaprzysiężeni. Po raz pierwszy też głosowali wybierając nowego Przewodniczącego Rady. W tajnym głosowaniu okazało się, że tę funkcję pełnić będzie radny Michał Błachut. Również w tajnym głosowaniu wybrano Wiceprzewodniczącego, którym została radna Elżbieta Wołos.

Podczas pierwszego posiedzenia sesji, w obecności radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości, ślubowanie złożył również nowy wójt gminy Malbork, Marcin Kwiatkowski. Po wypowiedzeniu słów przysięgi, pierwszy dzień grudnia stał się dla niego jednocześnie pierwszym dniem pracy na nowym stanowisku. Marcin Kwiatkowski oficjalnie przejął obowiązki wójta. Podczas swego wygłoszenia nowo wybrany wójt serdecznie podziękował mieszkańcom gminy Malbork za oddanie na niego głosów oraz poparcie go w kapani wyborczej, czego skutkiem było wybranie go w pierwszej turze wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 roku. Podziękowanie swe złożył również poprzedniemu wójtowi Julianowi Grzanko za to, iż pozostawił gminę w dobrej kondycji finansowej wraz z przygotowanymi projektami rozwoju gminy na przyszłe lata.

W VII kadencji Radę Gminy Malbork reprezentować będą:

1. Błachut Michał,

2. Wołos Elżbieta,

3. Bartecka Wioletta,

4. Grad Elżbieta,

5. Przewlekła Dorota,

6. Kapuścińska Bożena,

7. Dąbrowska Danuta,

8. Pidek Adam,

9.Farysej Tomasz,

10.  Turbak Władysław,

11.  Kwitnewska Małgorzata,

12.  Pilipiec Wojciech,

13.  Michał Skotarek,

14.  Matysiak Sylwester,

15.  Stasiołek Beata.

 

 

Wójt Gminy Malbork w  ramach publicznych konsultacji zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Malbork na rzecz jego mieszkańców, do zapoznania się z projektem ” ROCZNEGO  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2015″

Spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą Państwo mogli zgłosić swoje uwagi, odbędzie się 20 października 2014 r. o godzinie  8.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Malbork.

 

Uwagi do projektu można również składać do 20 października 2014 r. :

- na adres – na adres e-mail:  bip@gmina.malbork.pl

- lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Malbork , ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

 

Załączniki:

zaproszenie – konsultacje

Roczny – program 2015 projekt

2014 Uchwała – pożytek

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTOWA ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO!

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014!!!

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zapraszamy na spotkanie informacyjne w Malborku

AKUMULATOR SPOŁECZNY– dowiedz się jak wyzwolić społeczną energię!

Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY
i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące trwającego konkursu grantowego, 27 sierpnia w Malborku.

 

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

 

Termin naboru wniosków od 11 sierpnia do 11 września 2014.

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line www.witkac.pl i wypełnić formularz.

 

UWAGA:

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora
on-line
. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z Operatorem.

 

Regulamin konkursu grantowego (2014) – dostępny na www.fundacjapokolenia.pl.

 

Masz pytania dotyczące konkursu? Istnieją kwestie, które sprawią Ci problem. Chcesz rozwiać wątpliwości związane, np. z wnioskowaniem lub realizacją projektów? Przyjdź na spotkanie informacyjne!

 

27.08 (środa) MALBORK godz. 16:00 Starostwo Powiatowe

 

 

Operator Funduszu na terenie powiatu malborskiego:

Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46

Osoba kontaktowa: Artur Rajkowski
Tel. kom. 791 939 395

 

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY zasili inicjatywy Pomorzan!

 

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach naborów tematycznych dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków: 130 713,06 zł.

Zakres tematyczny naboru:

Remont i wyposażanie świetlic, domów kultury i innych obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne

Termin składania wniosków:

4 sierpnia 2014 r. –19 sierpnia 2014 r.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski, ul. Plac Słowiański 17, pok. 211,
82-200 Malbork;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)    wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania ;

b)    kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,

c)    wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;

 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

 

Minimalne  wymagania, które musi spełniać projekt, aby mógł zostać wybrany do dofinansowania:

Projekt musi uzyskać minimalna liczbę punktów: 8 pkt.

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski. Pytania należy kierować na adres e-mail: sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub telefonicznie: (55) 261 31 46.